O projekte

European everyday of sport je projekt vytvorený pre uľahčenie zdieľania osvedčených postupov, je prioritou programu Erasmus+, s cieľom nájsť a propagovať osvedčené postupy z prvej a druhej edície Európskeho týždňa športu a podporiť účasť na športe a fyzickej akktivite. Konkrétnymi témami, na ktoré bude toto strategické partnerstvo zamerané, je vývoj, propagácia a zdieľanie osvedčených postupov.

V roku 2007 bola Európskou komisiou vydaná ''Biela kniha o športe'' ako prvý dokument, ktorý sa zaoberá športom v mene Európskej únie. Lisabonská zmluva (2009) predstavila článok, ktorý dal EÚ novú podpornú právomoc v oblasti športu. V roku 2011 Komisia prijala oznámenie s názvom "Rozvoj európskeho rozmeru v športe", v ktorom sa stanovili konkrétne opatrenia týkajúce sa spoločenskej úlohy športu, jeho ekonomického rozmeru a organizácie. Na základe tohto oznámenia prijala Rada uznesenie o pracovnom pláne EÚ v oblasti športu na roky 2011 - 2014, ktoré ďalej posilňovalo európsku spoluprácu v oblasti športu tým, že stanovuje priority pre prácu na úrovni EÚ a zapája členské štáy EÚ a Komisiu. V roku 2012 Rada prijala závery o podpore fyzickej aktivity a o posilnení základov pre tvorbu športovej politiky. Na základe návrhu Komisie je po prvýkrát finančná podpora športu zahrnutá do osobitnej kapitoly v rámci programu Erasmus na obdobie rokov 2014 - 2020. Tento návrh je vítaný všetkými partnerskými organizáciami, ktoré sú zapojené do tohto projektu.

Napriek rastúcemu významu, ktorý sa pripisuje podpore fyzickej aktivity v členských štátoch EÚ, v predchádzajúcom prieskume ''Eurobarometer'' v roku 2009 sa v EÚ zistili alarmujúco vysoké miery fyzickej nečinnosti a zistilo sa, že väčšina Európanov (60%) nikdy necvičí alebo nešportuje. Posledný zverejnený prieskum ''Eurobarometer'' v roku 2014 uviedol veľmi podobné údaje a to, že 41% Európanov vykonáva šport aspoň raz týždenne, zatiaľ čo 59% občanov EÚ nikdy alebo len zriedka.
Na základe výsledkov vyššie uvedenej analýzy je viac než viditeľné, že dôležitosť propagovania a podpory športu a telesnej aktivity je prioritou všetkých európskych organizácií, ktoré pracujú na miestnej, národnej alebo európskej úrovni. Preto je cieľom súčasného návrhu projektu nájsť spôsob, ako analyzovať, zhromažďovať a propagovať osvedčené postupy pre rôzne cieľové skupiny - deti, mládež, pracujúcich ľudí, aktívne starnúcih ľudí, v škole, v meste, v malej dedine. Domnievame sa, že pridaná hodnota príležitosti na uvedomenie si dôležitosti fyzických aktivít prostredníctvom zvýšenej účasti na fyzických aktivitách a prístupu k športu pre všetkých, prispeje k zvýšeniu počtu ľudí, ktorí pravidelne cvičia alebo športujú. Domniveame sa taktiež, že všetky vásledky projektu budú prospešné pre odborníkov v oblasti športu, zdravia, mládežníckej politiky, pre vzdelávacie inštitúcie, miestne orgány, mimovládne organizácie, vnútroštátne orgány vo ich každodennej práci.

Súčasné kolaboratívne partnerstvo bude realizovať rôzne aktivity na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni; so zameraním na zhromažďovanie, vývoj, identifikáciu, analýzu, propagáciu a zdieľanie osvedčených postupov z Európy a sveta, ktoré možno ľahko implementovať v práci expertov v uvedených oblastiach. Projekt sa zameria aj na aktivity, ktoré sa konali v prvom a druhom ročníku "Európskeho týždňa športu" a zhromaždia všetky osvedčené postupy, ktoré sa uskutočnili v členských krajinách v rokoch 2015 a 2016. Tieto nástroje budú veľmi užitočné pri plánovaní ďalších ročníkov EWoS a iných podujatí na podporu telesnej aktivity zlepšujúcej zdravie, prostredníctvom zvýšenej účasti na fyzických aktivitách a prístupu k športu pre všetkých.

Všetky aktivity, ktoré uskutočníme v rámci tohto projektu, budú venované potrebe otvorených zdrojov s dôrazom na konkrétne cieľové skupiny a na príležitosti na to, aby pohyb bol súčasťou denného harmonogramu čoraz viacerých ľudí v celej Európe. Ako sme už spomenuli, nástroje na to, aby sa Európa stala pohybujúcim sa národom, stále nie sú najefektívnejšie a výsledky "Eurobarometra" z rokov 2009 a 2014 sledujeme. Je očividne potrebné, aby sa to konzorcium pokúsilo vyriešiť a vytvoriť skratku medzi cieľovými skupinami (priame - špecialisti pre šport, zdravie a mládež, vzdelávacie inštitúcie, miestne orgány, mimovládne organizácie, vnútroštátne orgány a nepriame - deti, mládež, pracujúci ľudia , aktívne starnúci ľudia, ľudia žijúci v mestách a malých dedinách) a fyzickou aktivitou ako "pozitívnym liekom" pre osobný, profesionálny a spoločenský rozvoj jednotlivcov.

Hlavné ciele, na ktoré sa projekt zameria sú:
 • Ľahšie zdieľanie a propagácia osvedčených postupov v oblasti športu a fyzickej aktivity.
 • Zbierka osvedčených postupov z predchádzajúcich ročníkov Európskeho týždňa športu.
 • Týmto projektom sa posilní základňa pre tvorbu politiky (štúdie, zhromažďovanie údajov, prieskumy) na miestnej, národnej a európskej úrovni.
 • Zvýši sa povedomie ohľadom športu a fyzickej aktivity, pretože v tom istom čase sa posilní spolupráca medzi inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v oblasti športu a telesnej aktivity nielen v rámci konzorcia, ale aj na miestnej úrovni v krajinách partnerských organizácií.
 • Propagácia nástrojov pre rôzne profesionálne skupiny, aby pracovali na motivovaní ľudí k športu v každodennom živote - 8 osvedčených postupov (Ako byť aktívny každý deň pre deti, ako byť aktívny každý deň pre mládež, ako byť aktívny každý deň v škole, ako byť aktívny každý deň pre pracujúcich ľudí, ako byť aktívny každý deň pre aktívne starnúcich ľudí, ako byť aktívny každý deň v meste, ako byť aktívny každý deň v na dedine; osvedčené postupy príručky EWoS 2015 a 2016. Každá príručka zhromažďuje najlepšie možné postupy z Európy a sveta s tipmi pre realizáciu každej témy.) - publikované ako ''Open Educational Resources'' dostupné pre mimovládne organizácie, športové organizácie, miestne/regionálne/národné inštitúcie a iné zainteresované strany.
 • Zlepšiť dobrú správu vecí verejných v oblasti športu pomocou zlepšenia prístupu k zdrojom - Vzdelávacia platforma a Android/iPhone aplikácia - inovatívna databáza "športových nápadov" - vyhľadávač. V tomto vyhľadávacom nástroji budete vyzvaní, aby ste uviedli svoje bydlisko, prácu, vekovú skupinu a vyhľadávač vám dá nápady, ako môžete byť aktívny každý deň.
 • Vytvoriť inovatívnu sieť profesionálov, ktorá sa venuje aktívnemu životu v rôznych častiach Európy a ktorá bude projektu oddaná nielen počas projektu, ale aj po jeho skončení s rozvojom databázy osvedčených postupov.
 • Zbierka nápadov pre rozvoj myšlienky “Every day of sport” v každodennom živote občanov Európy.
 • Zvýšiť povedomie o pridanej hodnote športu a telesnej aktivite vo vzťahu k osobnému, profesionálnemu a sociálnemu rozvoju jednotlivcov prostredníctvom všetkých plánovaných aktivít projektu.
 • Zvýšiť povedomie o dôležitosti zdravia zlepšujúcich účinkov fyzickej aktivity prostredníctvom všetkých plánovaných aktivít projektu.
 • Zvýšiť účasť na fyzických aktivitách a športoch zvýšením počtu miestnych akcií a podujatí, zvyšovaním informovanosti a poskytovaním príležitostí jednotlivcom osobne zažiť a pocítiť pozitívny prínos telesnej aktivity.
 • Šíriť nahromadené poznatky a odborné vedomosti o partnerstve, jeho novo vyvinutých nástrojoch a osvedčených postupoch s cieľom inšpirovať a podporovať ďalšiu spoluprácu na daných témach.
 • Posilniť špecialistov z rôznych oblastí nástrojmi využiteľnými v každodennej práci s nápadmi, ktoré môžu priamo implementovať.

Project "European everyday of sport is co- funded by the European Commission "Erasmus +" - Sports - Collaborative partnerships in the sport field and Not-for-profit European sport events. Project “European everyday of sport” - 572647-EPP-1-2016-BG-SPO-SCP is with total budget 96 321 euro and is implemented by international consortium of 7 countries – Bulgaria - Bulgarian sports development association, Italy - Mine Vaganti NGO, Croatia - Riječki Sportski Savez, Hungary - Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület / Hope for Children Hungary, Lithuania - Vilniaus kolegija / University of Applied Sciences, Poland - Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii / Association Institute of Innovative Technologies, Slovakia - A.D.E.L. – Association for Development, Education and Labour.