Rijeka Sport's Association

Názov: Rijeka Sport's Association
Web: www.rss.hr
Krajina: Chorvátsko

Rijeka Sport Association / skratka RSS /, je mimovládna a nezisková organizácia, ktorá spája všetky športové kluby v meste Rijeka a je zakladateľom Programu verejného športu, spolufinancovaného mestom Rijeka, ktorý je prezentovaný prostredníctvom mestského administratívneho oddelenie pre športovú a technickú kultúru vláde mesta Rijeka.
Prevádzka športového združenia Rijeka a jeho technické služby sa riadia športovým zákonom. Združenie je poverené propagáciou a stimuláciou športu ako celku v oblasti jeho kompetencií, koordináciou aktivít jeho členov, vytváraním a koordináciou športových programov, navrhovaním programu spolufinancovania verejných športových programov a starostlivosťou o jeho vývoj.

OBLASTI PROGRAMU:
♦ Podpora a propagácia športu
♦ Realizácia športových aktivít pre deti, mládež a študentov
♦ Riadenie a prevádzka športových spoločností, športových spoločenstiev a mestských združení
♦ Športové prípravy, národné a medzinárodné majstrovstvá, všeobecná a špeciálna starostlivosť o zdravie športovcov
♦ Zamestnávanie profesionálneho športového personálu
♦ Športové a rekreačné verejné aktivity
♦ Využitie športových zariadení významných pre miestnu samosprávu
♦ Vývoj a financovanie projektov výskumu a vývoja, štúdie uskutočniteľnosti a
prieskumy športového vývoja
♦ Plánovanie, výstavba, údržba a využitie športových zariadení a objektov významných pre územnú samosprávu

Oblasti spolufinancovania programu verejného športu v meste Rijeka zahŕňajú všetky uvedené činnosti s rozdielmi v súvislosti s určitým časovým harmonogramom programov.
Jeho činnosti - plánovanie programov, analytika, informatika, právne a ľudské zdroje, účtovníctvo-finančné zdroje, sledovanie vývoja programov a iné - sú vykonávané technickými pracovníkmi združenia.
Na tieto aktivity sa poskytuje pravidelná a príležitostná finančná podpora pre 182 športových klubov s cca. 18 000 aktívnymi športovcami rôzneho veku, z toho 9 500 registrovaných alebo neregistrovaných členov športových klubov a viac ako 5 000 študentov a iných užívateľov.
29. marca 2010 RSS obdržala certifikačný audit od Bureau Veritas vo všetkých procesoch v súlade s požiadavkami postupov ISO 9001: 2008 a BV.

RSS spolupracuje s Croatian Olympic Committee, Croatian Paraolympic Committee a Croatian Deaf People’s Sporting Society.